Dizgeler

  • Giriş
  • Yapılandırma/Kurulum
  • Öntanımlı Sabitler
  • Dizge İşlevleri
    • addcslashes — Dizgeye C tarzı öncelem uygular
    • addslashes — Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
    • bin2hex — Bir ikil verinin onaltılık gösterimini elde eder
    • chop — rtrim işlevinin takma adıdır
    • chr — Kodu belirtilen karakteri döndürür
    • chunk_split — Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
    • convert_cyr_string — Bir Kril karakter kümesini bir diğerine çevirir
    • convert_uudecode — Uuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir
    • convert_uuencode — Bir dizgeyi uuencode algoritmasıyla kodlar
    • count_chars — Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
    • crc32 — Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
    • crypt — Tek yönlü dizge şifrelemesi yapar
    • echo — Bir veya daha fazla dizgeyi çıktılar
    • explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
    • fprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
    • get_html_translation_table — htmlspecialchars ve htmlentities tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür
    • hebrev — Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür
    • hebrevc — Mantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür
    • hex2bin — Decodes a hexadecimally encoded binary string
    • html_entity_decode — Dönüştürülebilecek tüm HTML öğelerini karakter haline getirir
    • htmlentities — Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
    • htmlspecialchars_decode — Özel HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür
    • htmlspecialchars — Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
    • implode — Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder
    • join — implode işlevinin takma adıdır
    • lcfirst — Bir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar
    • levenshtein — İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
    • localeconv — Sayısal biçemleme bilgisini döndürür
    • ltrim — Dizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
    • md5_file — Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
    • md5 — Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
    • metaphone — Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
    • money_format — Bir sayıyı para olarak biçemler
    • nl_langinfo — Dili ve yerel bilgisini sorgular
    • nl2br — Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
    • number_format — Sayıyı binlik bölümlere ayırır
    • ord — Karakterin ASCII değerini döndürür
    • parse_str — Dizge içindeki değişkenleri çözümler
    • print — Bir dizge çıktılar
    • printf — Biçemli bir dizge çıktılar
    • quoted_printable_decode — ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin 8 bitlik sürümünü döndürür
    • quoted_printable_encode — 8 bitlik bir dizgenin ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) sürümünü döndürür
    • quotemeta — Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler
    • rtrim — Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
    • setlocale — Yereli ayarlar
    • sha1_file — Bir dosyanın sha1 özetini hesaplar
    • sha1 — Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar
    • similar_text — İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar
    • soundex — Bir dizgenin sestek anahtarını hesaplar
    • sprintf — Biçemli bir dizge döndürür
    • sscanf — Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
    • str_getcsv — Bir CSV dizgesinin girdilerini bir dizinin elemanlarına paylaştırır
    • str_ireplace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz
    • str_pad — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur
    • str_repeat — Bir dizgeyi yineler
    • str_replace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir
    • str_rot13 — Bir dizgeye rot13 dönüşümü uygular
    • str_shuffle — Bir dizgenin karakterlerini devşirir
    • str_split — Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
    • str_word_count — Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
    • strcasecmp — İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
    • strchr — strstr işlevinin takma adıdır
    • strcmp — İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
    • strcoll — Yerele göre dizge karşılaştırma
    • strcspn — Maske ile eşleşMEyen ilk parçanın uzunluğunu bulur
    • strip_tags — Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar
    • stripcslashes — addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
    • stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
    • stripslashes — Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
    • stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
    • strlen — Dizge uzunluğunu döndürür
    • strnatcasecmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
    • strnatcmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
    • strncasecmp — İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
    • strncmp — İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
    • strpbrk — Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
    • strpos — Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
    • strrchr — Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
    • strrev — Bir dizgeyi ters çevirir
    • strripos — Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
    • strrpos — Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
    • strspn — Dizgenin, maskenin tam karakterleri ile eşleşen ilk parçasının uzunluğunu bulur
    • strstr — İlk alt dizgeyi bulur
    • strtok — Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
    • strtolower — Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
    • strtoupper — Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
    • strtr — Belli karakterleri dönüştürür
    • substr_compare — İki dizgenin belli bir konumdan itibaren belli uzunluktaki parçalarını bayt bayt karşılaştırır
    • substr_count — Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur
    • substr_replace — Bir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir
    • substr — Dizgenin bir kısmını döndürür
    • trim — Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
    • ucfirst — Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
    • ucwords — Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
    • vfprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
    • vprintf — Biçemli bir dizge çıktılar
    • vsprintf — Biçemli bir dizge döndürür
    • wordwrap — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top